محل تبلیغات شما

کنترل داخلی فرایندی است که به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اهدافی که درسه گروه اصلی زیر دسته بندی میشود :توسط هیئت مدیره˛مدیریت وسایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار میشود. الف)اثر بخشی و کارایی عملیات:که به استفاده اثر بخش و کارامد از منابع واحد اقتصادی مربوط میشود ب)قابلیت اعتماد گزارش دهی مالی:که بقیه صورت مالی قابل اعتمادمربوط هستند ج)رعایت حقوق و مقررات مربوط:که به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت اقتصادی مربوط هستند این تعریف مفاهیم بنیادی را بازتاب میدهد: 1:کنترل داخلی یک فرایند است هدف نیست بلکه افرادی برای رسیدن به هدف میباشد 2:کنترل داخلی به دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجرا میشود و فقط آینده ای بی روح از فرم ها و دستورالعمل ها نیست بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می طلبد 3:از کنترل داخلی انتظار میرود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی اطمینانی معقولی فراهم آوردند اطمینان مطلق. 4:هدف کنترل داخلی دست یافتن به اهداف است اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال مشترک الوجوه قرار می گیرد. دیدگاه ها درباره ی کنترل داخلی و کاربرد آن: برداشت گروهای مختلف از معنی کنترل داخلی یکسان نیست˛هر گروه مطابق نیاز اصطلاحات و تعاریف متفاوتی ایجاد کرده است که هم در عمل و هم درادبیات مربوط به کنترل داخلی به کار میرود.مدیران عملیاتی˛مدیران مالی ˛اعضا هیئت مدیره به حسابرسان داخلی و مستقل˛تدوین کنندگان˛قوانین مقررات˛سرمایه گذاران و بستانکاران اغلب برداشت های متفاوتی از کنترل داخلی دارند. تعاریف موجود کنترل عبارتند از:اعمال کردن محدود کردن یا اعمال نفوذ˛قدرت یا اختیار هدایت یا مدیریت جهت دهی˛تنظیم و هماهنگ سازی فعالیت های تجاری و سازکارهای مورد استفاده برای تنظیم یا هدایت عملیات یک سیستم˛وجه مشترک این تعاریف˛هدایت یا جهت دهی فعالیت ها است هیچ کدام بر فعالیت مطلوب تاکید نمیکند و مفهوم حرکت به سوی هدف مطلوب در تعریف زیر گنجانده شده است:نفوذ موثر برای دستیابی به هدف از پیش تعیین شده معنای لغوی کنترل داخلی: تعریف فرهنگ لغات از واژه داخلی یک محدود خاص منظور از محدوده یک واحد اقتصادی یا بنگاه است یعنی تاکید برواقع شدن در حدود یک واحد تجاری یا دیگر واحد اقتصادی مانند یک دانشگاه˛موسسات دولتی˛موسسات خیریه واست بتابراین کنترل داخلی شامل اقدامات هیئت مدیره˛مدیریت و دیگر کارکنان از جمله حسابرسان داخلی خواهد بود اماشامل اقدامات تدوین کنندگان و قوانین و مقررات و حسابرسان منتقل نمیباشد. منظور از فرایند: کنترل داخلی یک رویداد یا یک وضعیت نیست بلکه سلسله اقداماتی است که بر فعالیت های واحد اقتصادی حکم فرماست.کنترل داخلی˛جانشینی برای مدیریت نیست.بلکه ابزاری در دست مدیریت است کنترل داخلی باید درون ساخته باشد نه برون ساخته کارکنان: هیئت مدیره˛مدیریت و سایر کارکنان واحد اقتصادی طراحان و مجریان کنترل داخلی میباشند کارکنان واحدهای اقتصادی با کردار وگفتار کنترل داخلی را اعمال می کندوهمچنین کنترل داخلی به رفتار و اقدامات تاثیر میگذارد. اطمینان معقول: حتی اگر کنترل داخلی به بهترین وجه طراحی و اجرا شود فقط و فقط میتوان به مدیریت و هیئت مدیره دربارهسی تحقق اهداف واحد اقتصادی اطمینان معقول(نسبی)بدهد.محدودیت های ذاتی تمام مستقیم های کنترل داخلی بر احتمال تحقق اهداف تاثیر میگذارد. مثال هایی ازاین محدودیت عبارتند ار:احتمال قضاوت نادرست انسان به هنگام تصمیم گیری مردم توجه به فزونی منافع بر مخارج در طراحی کنترل ها و یا مشکلاتی به دلیل منفعت های انسانی و یا تبانی و هم دستی چند بر کنترل داخلی غلبه کنند. مدیریت: مدیریت به کنترل داخلی از کل سازمان نگاه میکنند مسئولیت مدیریت تعیین اهداف و راهبردی های واحد اقتصادی و به کارگیری منافع مادی و انسانی ان برای دستیابی به اهداف است مدیریت˛کنترل داخلی راطیف و سعی از خط مشی ها˛رویه ها و اقداماتی میداند که واحد اقتصادی که کمک از تحقق اهدافش اطمینان حاصل میکند کنترل داخلی شامل تمام فعالیت هایی است مدیریت شخصا انجام میدهد یا به دیگران واگذار میکند و اورا قادر میسازدتا عملیات را هدایت یا نظارت کند و از رویدادهای مربوط به درون سازمانی و برون سازمانی اگاهی یابد و ریسک ها را شناسایی و مقابله کند. اجزا کنترل داخلی:کنترل داخلی 5 جز مرتبط به هم تشکیل می شود این اجزا از شیوه مدیریت واحد اقتصادی سر چشمه میگیرند و با فرایند مدیریت عجین میشود عبارتندازفرمت ورد


مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان

سایت فایل سرچ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
jikoti شرکت UPS مکلسان_شرکت کیان صنعت ایرانیان مرجع کنکور ایران همه چی موجوده تمامِ من بایکوت قلب شکسته فروشگاه هواداران میسون سه سوته خرید کن تحویل بگیر